Курсистите, завършили определен модул или самостоятелен курс получават УДОСТОВЕРЕНИЕ от МОН.

Обучаващите се, успешно приключили и трите образователни модула /Класически, SPA и Козметика/ придобиват втора квалификационна степен на специалността Козметик- масажист и получават СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация от МОН.

EUROPASS– приложение към сертификат или свидетелство е европейски формат, удостоверяващ придобитите компетентности и умения по специалността. Документът се издава на различни езици.

При необходимост могат да бъдат издавани ПРЕПОРЪКИ за показаните умения на курсиста.

ГРАФИК 2020
за изпитите по теория и практика
за придобиване на професионална квалификация
„Козметик“, код по СППОО – 815020,
специалност „Козметика“, код по СППОО – 8150201,
за част от професия по втора СПК:
12.01.2020 изпит теория
13.01.2020 изпит практика
23.02.2020 изпит теория
24.02.2020 изпит практика
13.06.2020 изпит теория
14.06.2020 изпит практика
13.10.2020 изпит теория
14.10.2020 изпит практика
27.10.2020 изпит теория
28.10.2020 изпит практика
10.11.2020 изпит теория
11.11.2020 изпит практика
24.11.2020 изпит теория
25.11.2020 изпит практика
8.12.2020 изпит теория
9.12.2020 изпит практика
15.12.2020 изпит теория
16.12.2020 изпит практика