Курсистите, завършили определен модул или самостоятелен курс получават УДОСТОВЕРЕНИЕ от МОН.

Обучаващите се, успешно приключили и трите образователни модула /Класически, SPA и Козметика/ придобиват втора квалификационна степен на специалността Козметик- масажист и получават СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация от МОН.

EUROPASS– приложение към сертификат или свидетелство е европейски формат, удостоверяващ придобитите компетентности и умения по специалността. Документът се издава на различни езици.

При необходимост могат да бъдат издавани ПРЕПОРЪКИ за показаните умения на курсиста.